บุคลากร ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน

  บุคลากร ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน  
     
     
     
 

ว่าที่ ร.ท. ณัฐพฤทธ์  แก้วพิบูลย์ ร.น.
หัวหน้าฝ่ายจัดการทรัพย์สิน

ติดต่อ 15993 

 
   
 
         
 
         

นางสาวภัททิภา แสงอากาศ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ติดต่อ 15994

นางสาวภัทราภรณ์   สิงห์ทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ติดต่อ 15994

นางสาวอมรรัตน์  บุญบรรลุ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

ติดต่อ 15994

   นายธนวัฒน์  อภิสกุลรัตน์
               นิติกร

          ติดต่อ 15994

  นางสาวกานดา  จาดตานิม
    พนักงานพิมพ์ดีด ส.3

        ติดต่อ 15994