ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการทรัพย์สินและหาประโยชน์
ระเบียบฯการจัดการและหาประโยชน์จากทรัพย์สินมหาวิทยาลัย
ประกาศ ราคาจำหน่ายอาหารโรงอาหาร 1
ประกาศ ราคาจำหน่ายอาหารโรงอาหารโภชนาคารสีเขียว
ประกาศ แนวปฏิบัติขอเช่าพื้นที่ สำหรับธุรกิจรายใหม่

 เกี่ยวกับงานสารบรรณ

ประกาศ
หนังสือเวียน
Template
Logo
อื่นๆ

 ประกาศรายชื่อรับเงินประกันสัญญาคืน

 คู่มือการปฏิบัติงาน

 รวมแบบฟอร์มการใช้บริการ

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 ระบบ HURIS SWU

 รวมลิ้งค์ต่างๆสำคัญ ของ มศว

SWU IPASS
Web Mail SWU
สำนักงานอธิการบดี
ระบบการประชุมอีเล็กทรอนิกส์ E-meeting
ระบบตรวจสอบสถิติจำนวนนิสิต
การประกันคุณภาพการศึกษา
ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ E-document
สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว