ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการทรัพย์สินและหาประโยชน์
ระเบียบฯการจัดการและหาประโยชน์จากทรัพย์สินมหาวิทยาลัย
ประกาศ ราคาจำหน่ายอาหารโรงอาหาร 1
ประกาศ ราคาจำหน่ายอาหารโรงอาหารโภชนาคารสีเขียว
ประกาศ แนวปฏิบัติขอเช่าพื้นที่ สำหรับธุรกิจรายใหม่

 เกี่ยวกับงานสารบรรณ

ประกาศ
หนังสือเวียน
Template
Logo
อื่นๆ

 ประกาศรายชื่อรับเงินประกันสัญญาคืน

 คู่มือการปฏิบัติงาน

 Work Flow ประจำหน่วยงาน

การแจ้งความประสงค์เช่าพื้นที่
การประกาศรับสมัครคัดเลือก
การเช่าห้องประชุมส่วนกลางจากหน่วยงานภายนอก

 รวมแบบฟอร์มการใช้บริการ

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 ระบบ HURIS SWU

 ระบบจองห้องประชุมออนไลน์

 รวมลิ้งค์ต่างๆสำคัญ ของ มศว

SWU IPASS
Web Mail SWU
สำนักงานอธิการบดี
ระบบการประชุมอีเล็กทรอนิกส์ E-meeting
ระบบตรวจสอบสถิติจำนวนนิสิต
การประกันคุณภาพการศึกษา
ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ E-document
สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว