ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือก เป็นผู้ประกอบธรุกิจล้างภาชนะและพื้นที่ส่วนกลาง

 

 ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการทรัพย์สินและหาประโยชน์
ระเบียบฯการจัดการและหาประโยชน์จากทรัพย์สินมหาวิทยาลัย
ประกาศ ราคาจำหน่ายอาหารโรงอาหาร 1
ประกาศ ราคาจำหน่ายอาหารโรงอาหารโภชนาคารสีเขียว
ประกาศ แนวปฏิบัติขอเช่าพื้นที่ สำหรับธุรกิจรายใหม่

 เกี่ยวกับงานสารบรรณ

ประกาศ
หนังสือเวียน
Template
Logo
อื่นๆ

คู่มือปฏิบัติงาน

+ คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม

 ประกาศรายชื่อรับเงินประกันสัญญาคืน

 Work Flow ประจำหน่วยงาน

การแจ้งความประสงค์เช่าพื้นที่
การประกาศรับสมัครคัดเลือก
การเช่าห้องประชุมส่วนกลางจากหน่วยงานภายนอก

 รวมแบบฟอร์มการใช้บริการ

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 ระบบ HURIS SWU

 ระบบจองห้องประชุมออนไลน์

 รวมลิ้งค์ต่างๆสำคัญ ของ มศว

SWU IPASS
Web Mail SWU
สำนักงานอธิการบดี
ระบบการประชุมอีเล็กทรอนิกส์ E-meeting
ระบบตรวจสอบสถิติจำนวนนิสิต
การประกันคุณภาพการศึกษา
ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ E-document
สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว